O nas

MedbikE to zespół ludzi których łączy wspólna pasja ratowanie , pomaganie i nauczanie innych poprzez szkolenia, kursy , prelekcje jak ratować bezpiecznie, sprawnie i skutecznie. Przekazywanie własnej wiedzy powoduje że czujemy się spełnieni dlatego w każde szkolenie czy prelekcje angażujemy się całym sercem pozwalając tym samym na tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z innymi ludżmi.

Zaufało nam wiele instytucji;

1)  Oświatowe:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 w Radomiu

Publiczna Szkoła Podstawowa w Modrzejowicach

Przedszkole Niepubliczne ,,Stokrotka" w Lesznowoli

Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe w Warszawie

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 124 w Warszawie

Przedszkole Trampoline Dwie Siostry w Warszawie

Przedszkole Integracyjne nr 209 w Warszawie

Przedszkole ,,Bambino" w Warszawie

Niepubliczne Przedszkole Językowe Spanglish Garden w  Warszawie

Przedszkole Niepubliczne ,,Progresja" w Warszawie

Przedszkole nr 255 w Warszawie

Przedszkole nr 312 w Warszawie

Przedszkole nr 66 w Warszawie

Przedszkole nr 293 w  Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 152 w Łodzi

Przedszkole Niepubliczne ,,Akademia Smyka" w Sochaczewie

Szkoła Podstawowa nr 33 w Kielcach

Przedszkole nr 12 w Radomiu

Niepubliczne Przedszkole ,,Maluch" w Nadarzynie

Centrum Aktywnego Rozwoju w Warszawie

Przedszkole Samorządowe nr 25 w Kielcach

Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 27 w Kielcach

Szkoła Podstawowa im. Łódzkich Olimpijczyków w Łodzi

Towarzystwo Edukacyjne ,,Vizja" w Warszawie

Miejskie Przedszkole nr 2 w Płocku

Fabryka Snów w Legionowie

Przedszkole Niepubliczne ,,Funny Kids" w Warszawie

Miejskie Przedszkole nr 1 w Ostrołęce

2)  Urzędy Skarbowe :

Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu

Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu

Urząd Skarbowy w Żyrardowie

Urząd Skarbowy w Radomsku

Izba Skarbowa w Katowicach

Izba Skarbowa w Lublinie

3)  Ośrodki Szkolenia Kierowców:

Ośrodek Szkolenie Kierowców Robert Wyszomirski w Warszawie

Ośrodek Szkolenia Kierowców ,,Rajdowiec" w Warszawie

Szkoła Poprawnej Jazdy  w Otwocku

Ośrodek Szkolenie Kierowców ,,Pablo" w Lublinie

4) inne:

Stowarzyszenie im. Ojca Pio

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Siedlcach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Mińsku Mazowieckim

Hotel ,,Europa" w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy i jednostki jej podległe

HartMet Sp. z o.o. w Radomiu

Grono instytucji z którymi nawiązujemy współprace stale się powiększa.

W naszej ofercie znajdują się kursy i szkolenia, prelekcje z pierwszej pomocy oparte na obowiązujących Wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji i są prowadzone przez instruktorów- ratowników medycznych , pielęgniarki oraz strażaków - ratowników z doświadczeniem zawodowym.

Często jesteśmy pytani o to jakie przepisy nakazują szkolić kadry pedagogiczne lub pracowników w różnych instytucjach z udzielania pierwszej pomocy, dlatego też umieszczamy skróty przepisów dotyczących tego kto ma obowiązek wyznaczać do tego pracowników jaki tego kto ma udzielać pierwszej pomocy.

"Art. 162 kodeksu karnego
§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3."
§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.
"Art.93.
§1.Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w wypadku drogowym, nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku, podlega karze aresztu albo grzywny.
§2. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów."
Art. 5.
1. Osoba udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podejmując medyczne czynności ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.2)) dla funkcjonariuszy publicznych.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, może poświęcić dobra osobiste innej osoby, inne niż życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W każdym zakładzie pracy powinna być osoba bądź osoby wyznaczone i przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Obowiązek w tym zakresie ciążący na pracodawcy wynika zarówno z Kodeksu Pracy jak i z rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
W art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., ustawodawca wprowadziła na pracodawcę kilka obowiązków w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy. Informacja o pracownikach powinna obejmować imię i nazwisko, miejsce wykonywania pracy oraz numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.
W art. 2091 § 1 pkt 2 k.p. jest zapis o tym, że pracodawca jest obowiązany: wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz ratownictwa medycznego. Liczba pracowników, o których mowa powyżej, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny być uzależnione od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) w § 44 ust. 1 istnieje zapis o obowiązku po stronie pracodawcy w zakresie zapewnienia pracownikom sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środków do udzielania pierwszej pomocy. Aby spełnić ten wymóg pracodawca powinien zapewnić punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach) zakładu pracy lub apteczki. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa powyżej, powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy. Pracodawca organizując dla pracowników szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej po wytypowaniu odpowiedniej ilości pracowników na takie szkolenie powinien poinformować pracowników o swoim zamiarze. Istnieje zawsze możliwość, że pracownik wytypowany nie będzie miał predyspozycji do podjęcia odpowiednich działań w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej. Pracownik, który takich predyspozycji nie posiada w razie potrzeby może po prostu tej pomocy nie udzielić, lub pomoc będzie jemu samemu potrzebna. Do takich sytuacji może dochodzić, gdy pracodawca wysyła pracownika bez uzgodnienia tego z nim, na szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, które jest szkoleniem często teoretycznym, z elementami praktycznych działań. Czasami zdarza się, że pracownik przeszkolony, gdy będzie potrzeba podjęcia działań w rzeczywistej sytuacji, na widok poważnych krwi oraz urazów u osoby poszkodowanej zacznie tracić przytomność. Taka osoba nie nadaje się do udzielania pierwszej pomocy pracownikom w firmie i o tym pracodawca powinien wiedzieć przed skierowaniem pracownika na szkolenie. Gdy pracownik posiada wiedzę, że nie ma predyspozycji do bycia osobą wyznaczoną do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w zakładzie pracy, może odmówić wyznaczenia go do tej funkcji. W takiej sytuacji pracodawca powinien znaleźć innego pracownika, który w razie potrzeby po odpowiednim przeszkoleniu tej pomocy udzieli.